Reglement & Statuten

 

I. Lidmaatschap

 1. Je kunt effectief lid worden als je de afgelopen 5 jaar minstens één scenario verkocht hebt voor tv, (kort)film, documentaire, animatie, radio, soap of nieuwe media of auteursrechten voor zo'n scenario hebt ontvangen; en het jaarlijkse lidgeld betaalt. Je bent dan ook automatisch lid van de Vlaamse Auteursvereniging.
 2. Zet je je eerste stappen in de scenariowereld en heb je nog niets verkocht, dan kun je maximaal 5 jaar lang aspirant lid zijn. Als aspirant lid heb je geen stemrecht op de AV, maar geniet je wel van (quasi) dezelfde voordelen als volwaardige leden
 3. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 125,- Euro voor effectieve leden en 60,- Euro voor aspirant-leden.
 4. Lidmaatschap vraag je online aan via het inschrijvingsformulier.
 5. Stopzetten lidmaatschap 
  • Je lidmaatschap eindigt van rechtswege bij overlijden of bij het niet-betalen van het lidgeld.
  • Je lidmaatschap eindigt ook na een schriftelijk ontslag op het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging
  • Je lidmaatschap eindigt ook als de Algemene Vergadering beslist je uit te sluiten. Hiervoor is een twee derden meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen nodig. Deze stemming vindt plaats nadat je van je mogelijke uitsluiting op de hoogte bent gebracht en de kans hebt gekregen om je op de Algemene Vergadering te verdedigen.
 6. Uittredende of uitgesloten leden hebben geen aanspraak op het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of andere prestaties vorderen, noch enig afschrift vragen van de rekeningen of het opmaken van een inventaris of verzegeling van de goederen.

II. Bestuur

 1. Minstens 3/4 van de beheerders is voltijds scenarist/scenarist in hoofdberoep of met scenario bezig.
 2. De voorzitter van de vereniging is een voltijds scenarist/scenarist in hoofdberoep.
 3. De Raad van Beheer streeft een representatieve vertegenwoordiging van de sector na, met als verdeelsleutel: filmsector minstens 1/3, tv-sector minstens 1/3, animatie: minstens 1 vertegenwoordiger, documentaire: minstens 1 vertegenwoordiger, experimentele film: minstens 1 vertegenwoordiger.
 4. De beheerders worden verkozen bij geheime stemming, tijdens de jaarlijkse, statutaire Algemene Vergadering. De Raad van Beheer kan, in afwachting van deze verkiezingen, een beheerder coöpteren, als er een zetel in de Raad van Beheer vrijkomt.
 5. Stopzetten mandaat 
  • Het mandaat van beheerder eindigt indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de secretaris van de Raad van Beheer.
  • Het mandaat van beheerder eindigt ook als de Algemene Vergadering beslist de beheerder uit te sluiten. Hiervoor is een twee derden meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen nodig. Deze stemming vindt plaats nadat de beheerder van zijn/haar mogelijke uitsluiting op de hoogte is gebracht en de kans heeft gekregen om zich op de Algemene Vergadering te verdedigen.
 6. Elke beheerder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere beheerder aan wie hij volmacht kan geven. Elke beheerder mag als gevolmachtigde slechts één afwezige beheerder vertegenwoordigen.

STATUTEN

I. Benaming, zetel en doel

ART.1. DE VERENIGING IS EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK EN DRAAGT DE NAAM « SCENARISTENGILDE » .

ART.2. DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VERENIGING IS GEVESTIGD IN HET VLAAMS GEWEST. HET BESTUUR IS BEVOEGD OM DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL BINNEN BELGIË TE VERPLAATSEN BINNEN HETZELFDE TAALGEBIED.
INDIEN TEN GEVOLGE VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL DE TAAL VAN DE STATUTEN MOET WORDEN GEWIJZIGD, KAN ENKEL DE ALGEMENE VERGADERING DEZE BESLISSING NEMEN MET INACHTNAME VAN DE VEREISTEN VOOR EEN STATUTENWIJZGING.

ART.3. DE VERENIGING HEEFT TOT BELANGENLOOS DOEL ALLE INITIATIEVEN TE ONTWIKKELEN DIE AANSLUITEN BIJ DE INTERESSES EN BELANGEN VAN VLAAMSE AUTEURS VAN SCENARIO’S EN AUDIOVISUELE TEKSTEN. HET VOORWERP VAN DE VZW IS: HET VERTEGENWOORDIGEN VAN DE AUDIOVISUELE AUTEURS IN GESPREKKEN, DISCUSSIES OF ONDERHANDELINGEN MET DE OVERHEID, MET DE OMROEPEN, MET DE PRODUCTIEHUIZEN, MET DE ANDERE BEROEPSVERENIGINGEN, MET AUTEURSVERENIGINGEN EN MET BINNEN- EN BUITENLANDSE PARTNERS, HET ORGANISEREN VAN LEZINGEN, PANELGESPREKKEN, WORKSHOPS, PITCHMOMENTEN EN EVENEMENTEN WAAROP SCENARISTEN ELKAAR KUNNEN ONTMOETEN, HET ADVISEREN EN INFORMEREN VAN HAAR LEDEN OVER ONTWIKKELINGEN EN GEORGANISEERDE EVENTS IN DE AUDIOVISUELE SECTOR.

II : Leden

ART.4. HET AANTAL LEDEN IS ONBEPERKT. DE VZW MAAKT EEN ONDERSCHEID TUSSEN EFFECTIEVE EN NIET-EFFECTIEVE LEDEN. EFFECTIEVE EN NIET-EFFECTIEVE LEDEN ZIJN AANGESLOTEN OM TE GENIETEN VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VZW. ENKEL EFFECTIEVE LEDEN BESCHIKKEN OVER STEMRECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING, NIET-EFFECTIEVE LEDEN HEBBEN GEEN STEMRECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING.

EFFECTIEF LIDMAATSCHAP IS MOGELIJK VOOR IEDEREEN DIE DE AFGELOPEN VIJF JAAR MINSTENS ÉÉN SCENARIO VERKOCHT HEEFT VOOR TV, (KORT-)FILM, DOCUMENTAIRE, ANIMATIE, RADIO, SOAP OF NIEUWE MEDIA, OF AUTEURSRECHTEN VOOR ZO’N SCENARIO HEEFT ONTVANGEN, EN HET JAARLIJKS LIDGELD BETAALT. HET AANTAL EFFECTIEVE LEDEN MAG NIET MINDER DAN VIER BEDRAGEN.HET LIDMAATSCHAP VAN EFFECTIEVE LEDEN EINDIGT VAN RECHTSWEGE BIJ OVERLIJDEN OF BIJ HET NIET-BETALEN VAN HET JAARLIJKS LIDGELD. HET LIDMAATSCHAP EINDIGT OOK NA EEN SCHRIFTELIJK ONTSLAG OP HET ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VERENIGING, OF INDIEN DE ALGEMENE VERGADERING BESLIST OM HET LID UIT TE SLUITEN. HIERVOOR IS EEN TWEE-DERDE MEERDERHEID VAN AANWEZIGE EN VERTEGENWOORDIGDE STEMMEN NODIG. DEZE STEMMING VINDT PLAATS NADAT HET LID VAN MOGELIJKE UITSLUITING OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT EN DE KANS HEEFT GEKREGEN OM ZICH OP DE ALGEMENE VERGADERING TE VERDEDIGEN. UITTREDENDE OF UITGESLOTEN LEDEN HEBBEN GEEN AANSPRAAK OP HET VERMOGEN VAN DE VERENIGING EN KUNNEN NOOIT TERUGGAVE OF VERGOEDING VAN GESTORTE BIJDRAGEN, VAN AANBRENGSTEN OF ANDERE PRESTATIES VORDEREN, NOCH ENIG AFSCHRIFT VRAGEN VAN DE REKENINGEN OF HET OPMAKEN VAN EEN INVENTARIS OF VERZEGELING VAN DE GOEDEREN.

ASPIRANT-LIDMAATSCHAP IS MOGELIJK VOOR IEDEREEN DIE ZIJN EERSTE STAPPEN IN DE SCENARIOWERELD ZET EN NOG NIETS VERKOCHT HEEFT, EN HET JAARLIJKS LIDGELD BETAALT, EN DIT GEDURENDE MAXIMAAL VIJF JAAR.

ART.5. DE LEDEN MOETEN DE AFSPRAKEN ROND HET RESPECTEREN VAN AUTEURSRECHTEN EN MINIMUMPRIJZEN VAN DE GILDE ONDERSCHRIJVEN EN TOEPASSEN. HET NIET NAVOLGEN VAN DEZE REGEL HEEFT DE UITSLUITING TOT GEVOLG.

ART.6. DE BIJDRAGE VAN EFFECTIEVE LEDEN EN NIET-EFFECTIEVE LEDEN WORDT JAARLIJKS VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING. DEZE BIJDRAGE MAG NIET MEER DAN 2000 EURO BEDRAGEN.

III : Bestuur

ART.7. DE VERENIGING WORDT GELEID DOOR EEN BESTUURSORGAAN VAN MAXIMUM 20 EN MINIMUM 4 BESTUURDERS. DE BESTUURDERS WORDEN BENOEMD ONDER DE LEDEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VOOR EEN TERMIJN VAN DRIE JAAR.
WANNEER DE PLAATS VAN EEN BESTUURDER OPENVALT VÓÓR HET EINDE VAN ZIJN MANDAAT, HEBBEN DE OVERBLIJVENDE BESTUURDERS HET RECHT EEN NIEUWE BESTUURDER TE COÖPTEREN, TER VERVOLLEDIGING VAN HET LOPENDE MANDAAT. DE EERSTVOLGENDE ALGEMENE VERGADERING MOET HET MANDAAT VAN DE GECOÖPTEERDE BESTUURDER BEVESTIGEN. BIJ BEVESTIGING BEËINDIGT DE GECOOPTEERDE BESTUURDER HET MANDAAT VAN ZIJN VOORGANGER. BIJ GEBREK AAN BEVESTIGING EINDIGT HET MANDAAT VAN DE GECOOPTEERDE BESTUURDER NA AFLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING, ZONDER DAT DIT AFBREUK DOET AAN DE REGELMATIGHEID VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN TOT OP DAT OGENBLIK.
HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS EINDIGT DOOR AFZETTING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, DOOR VRIJWILLIG ONTSLAG, DOOR HET VERSTRIJKEN VAN HET MANDAAT (IN VOORKOMEND GEVAL), OF DOOR OVERLIJDEN.DE BESTUURDER DIENT ZIJN ONTSLAG SCHRIFTELIJK IN BIJ DE VOORZITTER VAN HET BESTUURSORGAAN.

ART.8. DE VERENIGING MAG RECHTSTREEKS NOCH ONRECHTSTREEKS ENIG VERMOGENSVOORDEEL UITKEREN AAN DE OPRICHTERS, DE LEDEN, DE BESTUURDERS OF ENIG ANDER PERSOON, BEHALVE VOOR HET IN DE STATUTEN VERMELDE BELANGENLOOS DOEL. AAN DE BESTUURDERS KAN EEN VERGOEDING WORDEN UITGEKEERD.

ART.9. HET BESTUURSORGAAN KIEST ONDER ZIJN LEDEN EEN VOORZITTER, ONDERVOORZITTER, PENNINGMEESTER EN SECRETARIS.

ART.10. HET BESTUURSORGAAN VERGADERT OP BIJEENROEPING VAN DE VOORZITTER, OF ZIJN PLAATSVERVANGER, OF NA SCHRIFTELIJK VERZOEK VAN TENMINSTE TWEE BESTUURDERS. HET BESTUURSORGAAN VERGADERT SLECHTS GELDIG ALS TENMINSTE DE HELFT VAN DE BESTUURDERS AANWEZIG IS. ELK BESTUURSLID KAN MAXIMAAL 1 VOLMACHT VAN EEN AFWEZIG LID DRAGEN. DE BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN WORDEN GENOMEN MET GEWONE MEERDERHEID VAN STEMMEN. BIJ STAKING VAN STEMMEN IS DE STEM VAN DE VOORZITTER DOORSLAGGEVEND.

ART.11. DE BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN WORDEN OPGENOMEN IN NOTULEN, DIE ONDERTEKEND WORDEN DOOR DE VOORZITTER EN DE BESTUURDERS DIE HIEROM VERZOEKEN.

ART. 12. HET BESTUURSORGAAN IS BEVOEGD OM ALLE HANDELINGEN TE VERRICHTEN DIE NODIG OF DIENSTIG ZIJN TOT VERWEZENLIJKING VAN HET VOORWERP VAN DE VERENIGING, MET UITZONDERING VAN DIE WAARVOOR VOLGENS DE WET DE ALGEMENE VERGADERING BEVOEGD IS.

ART.13. HET BESTUURSORGAAN LEIDT DE ZAKEN VAN DE VERENIGING EN VERTEGENWOORDIGT DEZE BIJ ELKE GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE HANDELING. HIJ TREEDT OP ALS EISER OF VERWEERDER, IN ALLE RECHTSGEDINGEN EN BESLIST OVER HET AL OF NIET AANWENDEN VAN RECHTSMIDDELEN.

ART.14. HET BESTUURSORGAAN KAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE VERENIGING, ALSOOK DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING WAT DAT DAGELIJKS BESTUUR AANGAAT, OVERDRAGEN AAN EEN OF MEERDERE VAN ZIJN LEDEN OF AAN DERDEN DIE ALLEEN, GEZAMENLIJK OF ALS COLLEGE OPTREDEN. DEZE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN ZIJN OP IEDER MOMENT HERROEPBAAR.

 

IV : de Algemene Vergadering

ART.15. DE ALGEMENE VERGADERING WORDT VOORGEZETEN DOOR DE VOORZITTER VAN HET BESTUURSORGAAN EN BIJ DIENS AFWEZIGHEID DOOR DE ONDERVOORZITTER OF EEN LID VAN HET BESTUURSORGAAN DAT DOOR HET BESTUURSORGAAN ALS DIENSTDOENDE VOORZITTER WERD AANGESTELD. ALLE EFFECTIEVE LEDEN BESCHIKKEN IN DE VERGADERING OVER EEN STEM.

ART.16. DE ALGEMENE VERGADERING BESLIST OVER:

1. DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING

2. DE BENOEMING EN DE AFZETTING VAN BESTUURDERS EN DE BEPALING VAN HUN BEZOLDIGING INGEVAL EEN BEZOLDIGING WORDT TOEGEKEND

3. DE BENOEMING EN DE AFZETTING VAN DE COMMISSARIS EN DE BEPALING VAN ZIJN BEZOLDIGING.

4. DE KWIJTING AAN DE BESTUURDERS, ALSOOK, IN VOORKOMEND GEVAL, HET INSTELLEN VAN DE VERENIGINGSVORDERING TEGEN DE BESTUURDERS

5. DE KWIJTING AAN DE COMMISSARIS(SEN), ALSOOK, IN VOORKOMEND GEVAL, HET INSTELLEN VAN DE VERENIGINGSVORDERING TEGEN DE COMMISSARISSEN

6. DE GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN VAN DE BEGROTING

7. DE ONTBINDING VAN DE VERENIGING

8. DE UITSLUITING VAN EEN LID

9. DE WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

10. DE OMZETTING VAN DE VZW IN EEN IVZW, EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP ERKEND ALS SOCIALE ONDERNEMING OF IN EEN ERKENDE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP SOCIALE ONDERNEMING

11. EEN INBRENG OM NIET VAN EEN ALGEMEENHEID TE DOEN OF TE AANVAARDEN

12. ALLE ANDERE GEVALLEN WAARIN DE WET OF DE STATUTEN DAT VEREISEN 

ART.17. DE ALGEMENE VERGADERING VINDT JAARLIJKS PLAATS. EEN ALGEMENE VERGADERING ZAL OOK BIJEENGEROEPEN WORDEN WANNEER HET BESTUURSORGAAN DIT NOODZAKELIJK ACHT OF WANNEER TENMINSTE EEN VIJFDE VAN DE EFFECTIEVE LEDEN DIT VRAAGT. 

ART.18. HET BESTUURSORGAAN ROEPT DE ALGEMENE VERGADERING BIJEEN PER GEWONE BRIEF OF ELECTRONISCHE POST, DIE TENMINSTE VIJFTIEN DAGEN VÓOR DE VERGADERING WORDT VERSTUURD. DEZE UITNODIGING BEVAT DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING. 

ART.19. DE EFFECTIEVE LEDEN MOGEN ZICH LATEN VERTEGENWOORDIGEN DOOR EEN ANDER EFFECTIEF LID. HET AANTAL VOLMACHTEN PER AANWEZIG LID IS BEPERKT TOT EEN. 

ART.20. DE BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING WORDEN GENOMEN BIJ MEERDERHEID VAN DE STEMMEN VAN DE AANWEZIGE EN VERTEGENWOORDIGDE LEDEN. VOOR DE GEWONE BESLISSINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GELDT GEEN AANWEZIGHEIDSVEREISTE : ZIJ WORDEN GENOMEN ONGEACHT HET AANTAL AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE LEDEN. BIJ STAKING VAN STEMMEN IS DE STEM VAN DE DIENSTDOENDE VOORZITTER BESLISSEND.

DE ALGEMENE VERGADERING KAN OVER DE WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN OF OVER DE UITSLUITING VAN EEN LID ALLEEN GELDIG BERAADSLAGEN WANNEER HET ONDERWERP DAARVAN IS VERMELD IN DE OPROEPINGSBRIEF EN WANNEER TWEE DERDEN VAN DE LEDEN OP DE VERGADERING AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD IS. OVER DE WIJZIGINGEN MOET WORDEN BESLIST MET TWEE DERDE MEERDERHEID VAN DE STEMMEN. ENKEL UITGEBRACHTE STEMMEN TELLEN MEE. ONTHOUDINGEN WORDEN NERGENS MEEGEREKEND.

DE ALGEMENE VERGADERING KAN OVER DE WIJZIGING VAN HET DOEL OF HET VOORWERP VAN DE VERENIGING, OF OVER DE ONTBINDING VAN DE VERENIGING ALLEEN GELDIG BERAADSLAGEN WANNEER DIT VERMELD WORDT IN DE OPROEPINGSBRIEF EN WANNEER TWEE DERDEN VAN DE LEDEN OP DE VERGADERING AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD IS. OVER DOEL, VOORWERP OF ONTBINDING MOET WORDEN BESLIST MET VIER VIJFDE MEERDERHEID VAN DE STEMMEN.

ZIJN TWEE DERDEN VAN DE LEDEN OP DE EERSTE VERGADERING NIET AANWEZIG OF NIET VERTEGENWOORDIGD, DAN KAN EEN TWEEDE VERGADERING BIJEENGEROEPEN WORDEN. DEZE VERGADERING KAN PAS VIJFTIEN DAGEN NA DE EERSTE PLAATSVINDEN EN KAN BERAADSLAGEN, WELK HET GETAL AANWEZIGE LEDEN OOK ZIJ. DE BESLISSING WORDT GEACHT AANVAARD TE ZIJN INDIEN ZE WORDT GOEDGEKEURD DOOR TWEE DERDEN VAN DE STEMMEN VAN DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE LEDEN. 

ART.21. DE BESLISSINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING WORDEN OPGENOMEN IN DE NOTULEN DIE ONDERTEKEND WORDEN DOOR DE VOORZITTER EN EEN BESTUURSLID. DE NOTULEN WORDEN BIJGEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VERENIGING. ALLE LEDEN ONTVANGEN AUTOMATISCH DE NOTULEN VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN DIT TELKENS TEN LAATSTE VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST. 

ART.22. DE VERENIGING WERD VOOR ONBEPAALDE TIJD AANGEGAAN. BIJ VRIJWILLIGE ONTBINDING WIJST DE ALGEMENE VERGADERING TWEE VEREFFENAARS AAN EN BEPAALT HUN BEVOEGDHEID.

 

V : Algemene Bepalingen

ART. 23. IN GEVAL VAN ONTBINDING WORDT HET NETTO-ACTIEF OVERGEMAAKT AAN EEN BELANGENLOOS DOEL.

ART. 24. DE VERENIGING WORDT VERTEGENWOORDIGD TEGENOVER DERDEN DOOR TWEE BESTUURDERS, GEZAMENLIJK OPTREDEND.

ART. 25. DE BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN KUNNEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN ALLE BESTUURDERS GENOMEN WORDEN, MET UITZONDERING VAN DE BESLUITEN WAARVOOR DE STATUTEN DEZE MOGELIJKHEID UITSLUITEN.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuws, evenementen, kortingen en wedstrijden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


SCHRIJF JE IN

Contacteer ons

Lid worden

Wie kan er lid worden? Heb je de afgelopen 5 jaar een scenario verkocht of er auteursrechten voor ontvangen, dan kun je volwaardig lid worden. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan kun je aspirant-lid worden.

Leden genieten van tal van voordelen:
 • Online toegang tot scenario’s van Vlaamse films en reeksen
 • Kortingen voor filmfestivals en evenementen

De beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen

Auteursrechten

Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor scenaristen.

De scenarist in beeld

Iedereen kent de acteurs en de regisseurs, maar wie is de scenarist en hoe gaat hij te werk?

Professionalisering

Naast een volwaardige opleiding in het gewone onderwijscircuit, is er ook nood aan bijscholing.

Prijzen

In Vlaanderen worden verschillende filmfestivals georganiseerd en tal van prijzen uitgereikt.

Opleidingen

Dit jaar willen we ons ook focussen op de opleidingen in het reguliere onderwijs.

Internationaal

Niet alleen in het Belgische, ook in het Europese parlement, worden wetten gestemd die de scenarist aanbelangen.